Điều Khoản Và Điều Kiện Chung

Của Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân VILLFood

Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Của Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân VILLFood (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) cùng với Các Chính Sách VILL tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, có hiệu lực áp dụng đối với bất kỳ Thương Nhân nào tham gia vào tính năng tạo lập chương trình khuyến mại (“Tính Năng Khuyến Mại”) được cung cấp thông qua Ứng Dụng của Thương Nhân.

Bằng cách tham gia Chương Trình, Thương Nhân xác nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu sự ràng buộc của các nội dung sau đây:

 1. ĐỊNH NGHĨA
  1. Mã Dịch Vụ Ăn Uống” là một phiếu mua hàng điện tử, trên đó thể hiện một mã số gồm các chữ, số và/ hoặc ký tự đặc biệt khác, tùy thuộc vào hệ thống của Ứng Dụng VILLFood. Mã Dịch Vụ Ăn Uống này được sử dụng khi Người Dùng Cuối đặt món ăn và/ hoặc đồ uống của Thương Nhân thông qua Ứng Dụng VILLFood, và theo đó, Người Dùng Cuối sẽ được hưởng các ưu đãi bằng cách nhập mã số của Mã Dịch Vụ Ăn Uống theo điều khoản và điều kiện của từng chương trình ưu đãi.
  2. Người Dùng Cuối” là cá nhân sử dụng Ứng Dụng VILLFood để đặt món ăn và/ hoặc đồ uống của Thương Nhân.
  3. Chương Trình” là chương trình khuyến mại cung cấp các mức giảm giá ưu đãi do Thương Nhân tự mình tạo lập và thực hiện, hoặc hợp tác với VILL, thông qua việc cấp Mã Dịch Vụ Ăn Uống tương ứng với thời hạn và điều kiện áp dụng.
  4. Chi Phí Ưu Đãi” là chi phí của Thương Nhân để phát hành các Mã Dịch Vụ Ăn Uống cho một Chương Trình cụ thể và được Người Dùng Cuối sử dụng hợp lệ trên Ứng Dụng VILLFood.
  5. Phần Ăn” là bất kỳ món ăn và/ hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng VILLFood để Người Dùng Cuối đặt mua và tiêu thụ.
  6. Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên phần trăm của giá bán lẻ mà VILL được chia sẻ trong mô hình hợp tác kinh doanh VILLFood (số tiền hoặc tỷ lệ) và được thanh toán hoặc trả cho VILL bởi Thương Nhân. Phí Dịch Vụ sẽ áp dụng theo chính sách của VILL tại từng thời điểm.
  7. Các Chính Sách VILL” là tất cả các thông báo, hướng dẫn, chính sách liên quan đến dịch vụ do VILL cung cấp được áp dụng tại từng thời điểm.
  8. Hợp Đồng Kinh Doanh” là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh VILLFood đã được ký kết giữa Thương Nhân và VILL.
  9. Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được VILL cung cấp để Người Dùng Cuối hoặc Thương Nhân tải xuống để sử dụng các dịch vụ của VILL.

  VILL có toàn quyền thay đổi và cập nhật Các Chính Sách VILL vào bất kỳ thời điểm nào với một thông báo phù hợp gửi đến Thương Nhân.

 2. NỘI DUNG HỢP TÁC
  1. Thương Nhân có nhu cầu tham gia (các) Chương Trình để cung ứng Mã Dịch Vụ Ăn Uống áp dụng đối với Phần Ăn do mình cung cấp thông qua Ứng Dụng VILLFood dành cho một số Người Dùng Cuối nhất định.
  2. Tính Năng Khuyến Mại trên Ứng Dụng của Thương Nhân sẽ thiết lập và hiển thị sẵn nội dung của từng Chương Trình cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, tên Chương Trình, thời hạn ưu đãi, hình thức ưu đãi, điều kiện ưu đãi, Chi Phí Ưu Đãi, giá trị Mã Dịch Vụ Ăn Uống phù hợp với quy định của Điều Khoản Chung.
  3. Tùy thuộc vào Chương Trình mà Thương Nhân chọn tham gia, cách thức VILL xử lý các Chương Trình này có thể khác nhau. Thương Nhân đồng ý rằng mình có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả các thông tin Chương Trình được thể hiện trên Tính Năng Khuyến Mại để hiểu rõ cách thức mà mỗi Chương Trình được xử lý trên hệ thống. Nếu Thương Nhân có bất kỳ yêu cầu nào, Thương Nhân đồng ý rằng mình có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với VILL trước khi tham gia Chương Trình. Bằng cách tham gia Chương Trình, Thương Nhân hoàn toàn đồng ý với cách thức mà Chương Trình được xử lý tự động thông qua các hệ thống của VILL.
  4. Mỗi Chương Trình cụ thể phát sinh sẽ được VILL thông báo đến Thương Nhân theo phương thức phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn thư điện tử, đăng ký trực tuyến, hiển thị trên Ứng Dụng, hoặc các hình thức khác để Thương Nhân có thể đăng ký tham gia phù hợp với nhu cầu của mình.
  5. Thương Nhân phải sử dụng tài khoản email đã đăng ký với VILL để đăng ký và xác nhận (“Email Xác Nhận”) tham gia Chương Trình. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Thương Nhân sử dụng một tài khoản email khác để đăng ký và xác nhận tham gia Chương Trình nhưng tài khoản này chưa được thông báo và/hoặc xác nhận bởi VILL thì việc đăng ký, xác nhận của Thương Nhân sẽ không có hiệu lực.
 3. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÃ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
  1. Phương thức phát hành:
   1. Mã Dịch Vụ Ăn Uống có thể được phát hành theo một trong hai hình thức sau:
    1. Hiển thị Mã Dịch Vụ Ăn Uống trên Banner của cửa hàng; và/ hoặc
    2. Gửi Mã Dịch Vụ Ăn Uống về mục Ưu Đãi Của Tôi theo danh sách Người Dùng Cuối chỉ định.
   2. Mã Dịch Vụ Ăn Uống sẽ xuất hiện kèm trong giỏ hàng của Người Dùng Cuối.
   3. Nếu có sự thay đổi về phương thức phát hành Mã Dịch Vụ Ăn Uống, VILL sẽ thông báo cho Thương Nhân qua Email Xác Nhận hoặc Tính Năng Khuyến Mại hoặc các hình thức phù hợp khác trước khi thay đổi phương thức.
  2. Điều kiện áp dụng
   1. Mã Dịch Vụ Ăn Uống chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần cho mỗi Người Dùng Cuối, hoặc được sử dụng nhiều hơn 01 (một) lần, tùy vào điều khoản và điều kiện áp dụng của mỗi Chương Trình.
   2. Mã Dịch Vụ Ăn Uống không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
   3. Người Dùng Cuối phải thanh toán tất cả các khoản tiền phí phát sinh khác liên quan đến đơn hàng.
 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN
  1. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định trong Điều Khoản Chung này.
  2. Có nghĩa vụ hợp tác với VILL để hoàn tất quy trình thanh toán theo như quy định tại Điều 10 của Điều Khoản Chung và/hoặc (các) thông báo điều chỉnh, bổ sung Điều Khoản Chung (nếu có) theo chính sách của VILL tại từng thời điểm.
  3. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo các yêu cầu hiển thị trên Tính Năng Khuyến Mại để đăng ký tham gia Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp loại Phần Ăn áp dụng trong từng Chương Trình
  4. Yêu cầu VILL giải quyết các khiếu nại từ Người Dùng Cuối của Thương Nhân liên quan đến việc sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống theo Điều Khoản Chung này, ngoại trừ trường hợp lỗi phát sinh do sự bất cẩn hoặc chủ quan từ phía Người Dùng Cuối.
  5. Trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm về các khiếu nại từ Người Dùng Cuối liên quan đến chất lượng Phần Ăn do Thương Nhân cung cấp thông qua Chương Trình.
  6. Cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các thủ tục (thông báo/ đăng ký) về khuyến mại đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống theo quy định tại Điều Khoản Chung này (nếu có áp dụng). Để tránh hiểu nhầm, VILL sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phạt vi phạm hành chính) trong trường hợp Thương Nhân không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản này.
  7. Trong trường hợp Thương Nhân muốn kết thúc Chương Trình trước thời hạn quy định trên Ứng Dụng hoặc nếu bất kỳ hạng mục nào trong Chương Trình đã hết hàng trước thời hạn nói trên, Thương Nhân phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi VILL, và chỉ được kết thúc sau khi VILL chấp thuận. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên và được VILL phê duyệt, Thương Nhân vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến Chương Trình và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ Người Dùng Cuối.
  8. Phải thông báo cho VILL ngay lập tức nếu tài khoản của Thương Nhân được sử dụng mà không có sự cho phép của Thương Nhân để đăng nhập Tính Năng Khuyến Mại, đăng ký, xác nhận tham gia hoặc yêu cầu chấm dứt Chương Trình; hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng; hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, Thương Nhân đồng ý bồi thường cho VILL bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà VILL phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo Chương Trình được khởi tạo, chấm dứt bằng tài khoản của Thương Nhân). Để tránh nhầm lẫn, VILL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Thương Nhân phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của Thương Nhân.
  9. Có quyền và nghĩa vụ khác theo Điều Khoản Chung này, Các Chính Sách VILL và quy định của pháp luật liên quan.
 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VILL
  1. Cam kết và đảm bảo rằng VILL có đủ thẩm quyền để thực hiện Điều Khoản Chung này cũng như đảm bảo việc phát hành Mã Dịch Vụ Ăn Uống phù hợp với nội dung ưu đãi của từng Chương Trình. VILL có trách nhiệm thông tin hướng dẫn cho Người Dùng Cuối cách sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống.
  2. Trong phạm vi của Điều Kiện Chung này, Thương Nhân đồng ý rằng VILL được toàn quyền:
   1. Từ chối hoặc chấp thuận các yêu cầu của Thương Nhân liên quan đến Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu tham gia Chương Trình, yêu cầu chấm dứt Chương Trình trước thời hạn.
   2. Chấm dứt Chương Trình trước thời hạn tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình hoặc khi phát hiện Thương Nhân có dấu hiệu gian lận, vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Chung này và/ hoặc Các Chính Sách VILL. Trong trường hợp này, VILL sẽ thông báo cho Thương Nhân thông qua Email Xác Nhận hoặc bằng phương thức phù hợp khác và có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đã được xác lập trước đó.
  3. Mặc dù VILL không quản lý hoặc giám sát Chương Trình do Thương Nhân khởi tạo hoặc đăng ký tham gia, VILL bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy chương trình do Thương Nhân tạo thông qua Tính Năng Khuyến Mại luôn luôn với điều kiện là Thương Nhân vẫn duy trì trách nhiệm thanh toán cho VILL đối với các khoản chi phí liên quan đến Chương Trình của Thương Nhân đã bị hủy đó.
  4. Đảm bảo thực hiện thành công việc thanh toán bằng Mã Dịch Vụ Ăn Uống khi Người Dùng Cuối sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống theo đúng điều khoản, điều kiện của Chương Trình và phù hợp với Điều Khoản Chung, Các Chính Sách VILL.
  5. Đảm bảo không có sự phân biệt đối xử và sự khác biệt về chất lượng dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng Dụng VILLFood giữa Người Dùng Cuối sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống theo Điều Khoản Chung này với các Người Dùng Cuối sử dụng phương thức thanh toán thông thường.
  6. Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của Người Dùng Cuối liên quan đến việc sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống cho VILL và các Khách Hàng của VILL.
  7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc vận hành Ứng Dụng VILLFood để Người Dùng Cuối có thể sử dụng Mã Dịch Vụ Ăn Uống để thanh toán Phần Ăn theo quy định tại Điều Khoản Chung này.
  8. Có quyền và nghĩa vụ khác theo Điều Khoản Chung này, Các Chính Sách VILL và quy định của pháp luật liên quan.
 6. SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
  1. Trong thời gian diễn ra từng Chương Trình, mỗi Bên trao cho Bên kia quyền sử dụng và hiển thị một phần hoặc toàn bộ nhãn hiệu của Bên đó (“Nhãn Hiệu”) cho các hoạt động ưu đãi, tiếp thị và truyền thông liên quan đến Điều Khoản Chung này trên cơ sở không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không tính phí bản quyền. Ngoài quyền được thể hiện rõ ràng trong Điều Khoản Chung này đối với Nhãn Hiệu, không điều nào trong Điều Khoản Chung này cho phép bất kỳ Bên nào có bất kỳ quyền và lợi ích nào đối với Nhãn Hiệu của Bên còn lại. Bất cứ thời điểm nào trong Thời Hạn (như được định nghĩa dưới đây) của Điều Khoản Chung này và sau đó, không Bên nào được đăng ký hoặc thử đăng ký, yêu cầu bất kỳ lợi ích, tranh luận về việc sử dụng, hoặc bất cứ hành động nào có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu lực của bất kỳ Nhãn Hiệu nào của Bên còn lại.
  2. Tất cả các tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) của Bên nào thì sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Bên đó. Mỗi Bên sẽ sử dụng các Nhãn Hiệu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo đúng quy định trong Điều Khoản Chung này và chỉ trong thời hạn của Điều Khoản Chung này hay thời gian gia hạn Điều Khoản Chung (nếu có). Các Bên sẽ không thực hiện bất cứ hành động hoặc điều nào không phù hợp với quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu trí tuệ của Bên còn lại và sẽ có trách nhiệm quản lý hợp lý các tài sản trí tuệ đó khỏi bị xâm phạm hoặc thiệt hại.
 7. BẢO MẬT DỮ LIỆU
  1. Tất cả các dữ liệu liên quan đến việc kinh doanh của mỗi Bên hoặc bất kỳ công ty liên kết nào được cung cấp cho Bên còn lại với mục đích quảng bá Chương Trình hoặc theo Điều Khoản Chung này nói chung, hoặc thông tin có được nhờ thực hiện Chương Trình liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người Dùng Cuối, (“Thông Tin Bảo Mật”) phải được mỗi Bên bảo mật và bảo vệ an toàn như phương thức bảo vệ dữ liệu bí mật mà mỗi Bên sử dụng cho thông tin của riêng mình.
  2. Phạm vi sử dụng Thông Tin Bảo Mật: Mỗi Bên không được tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các trường hợp sau:
   1. Cung cấp thông tin trong phạm vi mà nhân viên, các đại lý, chi nhánh, công ty con, công ty thành viên và đại diện mỗi Bên cần phải biết để thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến Điều Khoản Chung này;
   2. Cung cấp thông tin theo uỷ quyền bằng văn bản của Bên kia, và không được cung cấp bất kỳ Thông Tin Bảo Mật cho đối thủ cạnh tranh của Bên còn lại;
   3. Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
  3. Điều này vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản Chung này hết hiệu lực.
 8. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ EMAIL XÁC NHẬN
  1. Điều Khoản Chung này, cùng với các thông báo điều chỉnh và/hoặc phiên bản sửa đổi Điều Khoản Chung và các Email Xác Nhận, là bằng chứng và tài liệu chứng minh tính thống nhất toàn vẹn và ràng buộc giữa VILL và Thương Nhân đối với từng Chương Trình ưu đãi được xác định thông qua Email Xác Nhận và/ hoặc Tính Năng Khuyến Mại.
  2. Các Email Xác Nhận liên quan đến Chương Trình sẽ tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Chung này.
  3. Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa các điều khoản trong Điều Khoản Chung này và các nội dung tại Email Xác Nhận, những quy định trong Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.
 9. CHUYỂN NHƯỢNGThương Nhân không được chuyển giao, chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này cho bên thứ ba, mà không có sự đồng ý trước của VILL. Thương Nhân đồng ý rằng VILL có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều Khoản Chung này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện, VILL phải gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến Thương Nhân thông qua Ứng Dụng hoặc Email Xác Nhận và bên nhận chuyển nhượng cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của VILL theo Điều Khoản Chung này.
 10. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  1. Căn cứ vào báo cáo doanh số Phần Ăn được trích xuất từ hệ thống quản lý đơn hàng của VILL (“Báo Cáo Doanh Số”), hàng ngày, VILL sẽ tiến hành thu Phí Dịch Vụ và phần Chi Phí Ưu Đãi của mỗi Chương Trình bằng cách cấn trừ vào phần Doanh Thu Phần Ăn của Thương Nhân (như được định nghĩa tại Hợp Đồng Kinh Doanh) phát sinh của ngày hôm đó.
  2. Thương Nhân có quyền yêu cầu đối soát các khoản cấn trừ trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày cấn trừ, bằng cách gửi yêu cầu về trung tâm hỗ trợ đối tác VILLFood thông qua đường dây nóng số 19009079 hoặc qua cổng Help Center dành cho đối tác Thương Nhân. VILL có quyền từ chối hỗ trợ đối soát đối với các yêu cầu đưa ra vượt quá thời hạn quy định tại điều này.
 11. BẤT KHẢ KHÁNG Mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ chậm trễ hoặc trì hoãn nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này gây ra do xảy ra sự kiện không lường trước được vượt tầm kiểm soát của Bên đó (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) như lệnh khẩn cấp của cơ quan công quyền, đình công, bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, hoặc một trường hợp có bản chất tương tự, mà làm cho các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này mà không gây nguy hiểm cho bản thân Bên đó, nhân viên hoặc tài sản của Bên đó.
 12. CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  1. Điều Khoản Chung này được chấm dứt trong các trường hợp sau:
   1. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong Điều Khoản Chung đã hoàn thành;
   2. Một Bên vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Điều Khoản Chung này và vi phạm không thể được khắc phục trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về hành vi vi phạm. Khi đó, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Điều Khoản Chung này bằng cách thông báo cho Bên kia bằng văn bản; Các Bên theo đó phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh toán, bồi thường và/ hoặc hoàn trả các khoản thanh toán trước cho nhau. Bên vi phạm phải bồi thường cho Bên kia đối với toàn bộ các tổn thất hoặc thiệt hại mà Bên kia phải gánh chịu.
   3. Xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng mà một Bên không thể khắc phục được trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, dẫn đến việc Bên đó không có khả năng tiếp tục thực hiện Điều Khoản Chung này. Bên muốn chấm dứt Điều Khoản Chung này phải thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản về việc chấm dứt. Việc một Bên không thể tiếp tục thực hiện Điều Khoản Chung này do Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không bị xem là vi phạm Điều Khoản Chung này.
   4. Các cam đoan, bảo đảm của Thương Nhân được quy định trong Điều Khoản Chung này không đúng, chính xác và đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào.
   5. Chương Trình được chấm dứt, hủy bỏ bởi VILL theo quy định tại Điều 5.2, 5.3 của Điều Khoản Chung này.
  2. Các Bên không được đơn phương chấm dứt Điều Khoản Chung này trong bất kỳ tình huống nào, ngoại trừ trong trường hợp được quy định tại Điều 12.1 trên đây.
 13. PHẠT VI PHẠM Bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của một Bên theo Điều Khoản Chung này sẽ bị phạt với mức phạt bằng 8% giá trị của phần nghĩa vụ bị vi phạm, hoặc theo quy định của luật pháp Việt nam có hiệu lực tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.
 14. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Không ảnh hưởng đến khoản phạt vi phạm được quy định ở Điều 13 của Điều Khoản Chung này, mỗi Bên sẽ bồi thường thiệt hại cho bên kia, nhân viên, đại diện, và/hoặc đại lý của bên kia đầy đủ và có hiệu quả thực tế đối với bất kỳ và toàn bộ tổn thất, chi phí, thiệt hại, khiếu nại, yêu cầu, hành động pháp lý, thủ tục kiện tụng, trách nhiệm và/ hoặc phí tổn nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, toàn bộ chi phí pháp lý và/ hoặc chi phí thuê luật sư hợp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ và nhanh chóng) mà bên kia, bất kỳ nhân viên, đại diện, và/ hoặc đại lý của Bên kia gánh chịu có liên quan đến hoặc xuất phát từ bất kỳ lỗi sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ, khẳng định, đảm bảo, cam kết nào của mình theo Điều Khoản Chung này.
 15. CHÍNH SÁCH CHỐNG GIAN LẬN VÀ THAM NHŨNG
  1. Thương Nhân cam kết tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và đã thông qua một chính sách chống gian lận và tham nhũng.
  2. Hành vi gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả vì lợi ích của VILL, đều không được dung thứ và bị cấm tuyệt đối. Nhằm mục đích của thỏa thuận này, gian lận bao gồm nhưng không giới hạn sự biển thủ, sử dụng trái phép, phá hoại, di dời hoặc che giấu tài sản, thay đổi hoặc làm giả tài liệu, khiếu nại sai/ không đúng sự thật của Thương Nhân, hoặc của bên khác ảnh hưởng đến VILL; trộm cắp bất kỳ tài sản nào bao gồm, nhưng không giới hạn, tiền bạc, tài sản hữu hình, bí mật kinh doanh hoặc tài sản sở hữu trí tuệ; hối lộ hoặc thoả thuận nâng giá dịch vụ; đưa tiền lại quả hoặc tiền hoa hồng để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo Điều Khoản Chung; xung đột lợi ích hoặc đưa ra các tuyên bố không đúng sự thật/ thực tế.
  3. Thương Nhân phải bảo đảm rằng các bên đó, nhân viên và các nhà thầu phụ của các bên đó phải tuân thủ chính sách chống gian lận và tham nhũng này của VILL.
  4. Mối quan hệ của các cá nhân hoặc tổ chức khác với Thương Nhân, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận như đã nêu trên sẽ bị xem xét, và có thể dẫn đến các hậu quả bao gồm việc VILL có quyền chấm dứt Điều Khoản Chung này, không thanh toán bất kỳ các khoản nợ nào và điều tra hình sự đối với các cá nhân có liên quan.
 16. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Điều Khoản Chung này có hiệu lực áp dụng đối với Thương Nhân và VILL cho đến khi chấm dứt theo quy định tại Điều 12.1 của Điều Khoản Chung này
  2. VILL có toàn quyền điều chỉnh các điều khoản trong Điều Khoản Chung này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo theo phương thức phù hợp đến Thương Nhân thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ Email Xác Nhận
  3. Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào trái với quy định này, vào bất kỳ thời điểm nào, VILL có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung (“Điều Chỉnh”) các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Chung này. Các Điều Chỉnh này sẽ có hiệu lực trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày VILL có thông báo cho Thương Nhân, hoặc đăng tải thông qua Ứng Dụng, và/ hoặc trang web của VILL. Việc Thương Nhân tiếp tục sử dụng Tính Năng Khuyến Mại sau thời điểm các Điều Chỉnh có hiệu lực sẽ được hiểu là Thương Nhân đã đồng ý với các Điều Chỉnh đó. Trường hợp Thương Nhân không đồng ý với bất kỳ Điều Chỉnh nào đối với Điều Khoản Chung này, Thương Nhân sẽ ngừng sử dụng Tính Năng Khuyến Mại và/ hoặc Hợp Đồng Kinh Doanh với VILL. Để tránh hiểu nhầm, phiên bản mới nhất của Điều Khoản Chung cập nhật các điều chỉnh sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn trước đó.
– Hết Điều Khoản Chung –